КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

Министерство на енергетиката - https://www.me.government.bg

Министерство на икономиката - http://www.mi.government.bg

Агенция за устойчиво енергийно развитие - https://www.seea.government.bg

Фонд енергийна ефективност - http://www.bgeef.com

Държавен фонд земеделие - http://www.dfz.bg/

Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност” - http://www.opcompetitiveness.bg