КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО ТАКА, КАКТО СА ФОРМУЛИРАНИ В УСТАВА СА:

  • Професионално израстване на лицата, извършващи енергийни обследвания.
  • Въвеждане на новите критерии за енергийна ефективност сред населението и фирмите в Р България;
  • Популяризиране на енергийната ефективност.
  • Намаляване емисиите на парникови газове и ограничаване въздействието им върху околната среда.
  • Участие в обсъждане и формиране на политики за енергийна ефективност на национално и международно ниво.

ПО-ВАЖНИ АКТИВНОСТИ НА КАМАРАТА:

  • Събиране и систематизиране на възникнали проблеми по методиката и софтуера за обследване за енергийна ефективност на сгради и предоставянето на авторите с цел бързо и ефективно отстраняване на тези недостатъци.
  • Провеждане на семинари с фирмите извършващи енергийно обследване и одит с цел споделяне на опит по организация и провеждане на обследванията и сертифицирането.
  • Срещи с общински и областни ръководства с цел проучване и разглеждане на възможностите за съвместна работа по енергийното обследване на общински и държавни сгради, предлагане на енергоспестяващи мерки и осигуряване  на финансови средства за прилагането на тези мерки, обсъждане на общи действия относно ефикасността на предложени енергоспестяващи мерки и контрол при прилагането им.
  •  Дейности по институционалното изграждане и утвърждаване на Камарата.

НАСОКИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ ТА КАМАРАТА:

1. Ефективно участие в нормотворчеството и синхронизирането му с европейските законови норми, създаване и поддържане на пълноценна база – данни за обема на извършваните услуги, за цени и ефективност на материали и съоръжения – информация която да бъде в полза на всички членове при тяхната работа свързана с обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи.

2. Развитие на Камарата като професионална браншова организация, обединяваща максимален брой фирми, акредитирани и регистрирани в АЕЕ. Това означава организацията, устройството и дейността на Камарата да бъде напълно съобразена с европейските норми за съсловни организации и един бъдещ закон за съсловните организации и професионалните сдружения, който предстои да бъде приет. Сериозна задача пред нас ще бъде институционализирането на Камарата в законовите рамки, свързани с енергийната ефективност и енергийното спестяване както и с дългосрочните национални планове за енергийна ефективност.

3. Координиране и съгласуване на политиката на фирмите – членки по отношение на качеството на извършваните от тях услуги в областта на енергийната ефективност, по качеството и пълнотата на използваните методики и приложен софтуер, по квалификацията на персонала и работата с кадрите както и по отношение на ценообразуването по услугите извършвани от фирмите регистрирани в АЕЕ.

4. Откриване на клонове на Камарата в населени места с ниска информираност и активност по отношение на енергийната ефективност.

about 02