КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

ЗАКОН за енергийната ефективност

Изтегляне
3400 1029

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.

за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Изтегляне
3431 844

НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г.

за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Изтегляне
3397 757

НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.

за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на
постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Изтегляне
3398 690

НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за
външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания

Изтегляне
3397 1131

НАРЕДБА № РД-16-301 от 10.03.2014 г.

за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите
по обследване и сертифициране

Изтегляне
3396 677