КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

Камарата на енергийните одитори съвместно с АУЕР организират еднодневно обучение на 21.11.2018 г., което ще обхване следните теми, разясняване и разисквания по въпросите, касаещи енергийните спестявания:

1.Провеждане на енергийни обследвания с цел установяване на енергийни спестявания;

2.  Попълване на протоколите за енергийни спестявания;

3. Удостоверения за енергийни спестявания,

4.Специфики при установяване на енергийните спестявания;

5.    Специализирани методики;

6.    Правила за прехвърляне на енергийните спестявания;

7.    Разглеждане на казуси от практиката на АУЕР, касаещи енергийни спестявания.

8. Въпроси и отговори по казуси възникнали от практиката на консултантите по ЕЕ;

9.    Задължени лица: общини, министерства, търговци на енергия; механизми за доказване на енергийните им спестявания; признаване на мерки за енергийна ефективност и т.н..

Желателно е всички вписани консултанти по енергийна ефективност в регистрите на АУЕП по чл.44, ал.1 и чл.60, ал.1 от ЗЕЕ да преминат обучението, което ще надгради професионалните им умения. Темата е важна и нова за консултантите по енергийна ефективност!!! Обучението предхожда сроковете за отчет на задължените лица.

Задължително условие е  участници да са вписани в регистъра на АУЕР по чл.44, ал.1 и чл.60, ал.1 от ЗЕЕ, като консултанти по енергийна ефективност.

Обучението ще се проведе в Зала №4 на Федерацията на Научно-техническите съюзи, ул. „Георги С. Раковски“ 108, 1000 София от 10.00 часа. Регистрация от 9.00 часа.

Такса за участие на един участник:

1.    60 /шестдесет лева/ с  ДДС за консултанти по енергийна ефективност от фирми членове на Камарата на енергийните одитори, платили си годишния членски внос за 2018;

2.   120 /стои двадесет лева / с ДДС за консултанти по енергийна ефективност, представители на фирми, които не са членове на Камарата.

Таксата се заплаща по банкова сметка на Камарата на енергийните одитори:

Българска банка за развитие

       Банкова сметка: BG04NASB96201010161801

       BIC: NASBBGSF, Получател: КЕО

       

Таксите за участие да се платят до два дни преди датата на обучението.

 

Моля за включване в обучението да изпратите на електронния адрес на Камарата на енергийните одитори заявка за участие /приложен файл/ и сканиран платежен документ за внесени такси. Изпращаме Ви и проект за фактура, в която върху жълтите полета да попълните данните си за по-бързото и коректно издаване на фактурите.

Запълването на местата за обучението ще става последователно по постъпването на заявките, като потвържденията ще правим незабавно по електронна поща, посочена за кореспонденция с участниците.

Моля за допълнителни въпроси се обръщайте на телефон 0888692437 – г-жа Валентина Узунова или на 0885044207 - г-жа Наталия Събева