КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

about 01

СДРУЖЕНИЕТО “КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ” е учредено на 17.08.2005 г.

Причините за създаване на Сдружението са:

1. Координация и съгласуване на бъдещи предложения по изменение и допълнение на ЗЕЕ и свързаните с него наредби с ръководството на АЕЕ като техен вносител.

2. Иницииране и стимулиране на допълнителни обществена и парламентарна подкрепа на нормативните актове и мерки, целящи енергийно спестяване и енергийна ефективност.

3. Подпомагане на АЕЕ в усилията й за реализация на отрасловите, регионалните, областните и социални програми за енергийна ефективност.

4. Подпомагане на общинските и областни администрации при реализацията на програмите им за обследване за енергийна ефективност на сгради и индустриални обекти.

5. Съгласуване и координиране на обща политика срещу подценяване или недооценяване на високо квалифицирания труд по обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

6. Ограничаване на достъпа на фирми “фантоми” със съмнителни качества на предлаганите услуги до пазара на енергийната ефективност и по този начин ограничаване на възможностите за компрометиране на дейностите, свързани с енергийната ефективност пред общественото мнение.

7. Съгласуване на обща политика за кадрите получили професионална квалификация след проведено обучение за “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради” и „Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи” свързана с преназначаването им от една фирма в друга, изискването на специални положителни препоръки от предишен работодател и оказване на съдействие при необходимост за възникнала допълнителна работа.

8. Създаване на критерии, системи и традиция за оценяване и премиране на най – добри енергоспестяващи изолации, материали и съоръжения при провеждане на изложения, организирани от Сдружението, от национален и международен характер. След учредяването и регистрацията й КЕЕ започна да работи за насърчаване и подкрепа на енергоспестяването и повишаване на енергийната ефективност. Осъществяваме дейността си, изразяваща се в професионалното израстване на всички фирми - членове, чрез позволени от Конституцията, законите на страната и международните актове, средства.