КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:00 часа на 25.05.2017 г.

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и  осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. 

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.

Пакет документи за Процедура на подбор на проекти BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Описание на процедурата

Условия за изпълнение

Условия за изпълнение на проекти по ”Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020

Приложения към договора

 • Декларация 7 за липса на промяна в обстоятелствата, декларирани при подаване на формуляр за кандидатстване
 • Декларация 8 за познаване на определението за нередност
 • Приложение 7 - Декларация за упражняване правото на данъчен кредит
 • Приложение 8 - Административен договор за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ
 • Приложение 9 - Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
 • Приложение 10 - Банкова гаранция
 • Приложение 11 - Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 
 • Приложение 12 - Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 
 • Приложение 13 - Списък с изискуеми документи към искане за авансово плащане 
 • Приложение 14 - Списък с изискуеми документи към Искане за междинно/окончателно плащане 
 • Приложение 15 - Декларация за отсъствие на предмети втора употреба 

 

Условия за кандидатстване с проектни предложения 

Условия за кандидатстване

Документи за информация

 • Приложение 1 - Доклад систематизиране на данни за сектор „Рибарство”. Докладът може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://iara.government.bg/?p=18717;
 • Приложение 2 - Указания за условията и реда за подаване на проектни предложения и тяхната оценка по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение 2020 „ИСУН“ 2020
 • Приложение 3 - Указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване
 • Приложение 4 - Критерии и методология за оценка на проектните предложения
 • Приложение 5 - Използвани съкращения и основни дефиниции
 • Приложение 6 - Застрахователни рискове, за които бенефициентът като получател на подпомагане е длъжен да сключи застраховка на активите, предмет на подпомагане

Документи за попълване

 • Декларация за обстоятелствата по чл.3 И чл.4 от Закона за малките и средните предприятия
 • Справка за обощените параметри на предприятието
 • Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
 • Бизнес план 
 • Декларация 2 за запознаване с условията за финансиране
 • Декларация 3 по чл.25, ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
 • Декларация 4 за съгласие за предоставяне данни от НСИ
 • Декларация 5 за държавни помощи
 • Декларация 5-1 за получена държавна/минимална помощ
 • Декларация 6 за наличие на административен и оперативен капацитет