КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:30 часа на 19.05.2017 г.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.

Пакет документи за Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Описание на процедурата

Условия за изпълнение

 • Условия за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
 • Приложение И - Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО по служебен път
 • Приложение К - Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 • Приложение Л - Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 • Приложение М - Декларация за нередности
 • Приложение О - Банкова гаранция application_o.doc
 • Приложение П - Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 application_p.docx
 • Приложение Р - Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 application_r.docx
 • Приложение Ц - Образец на одиторски доклад application_c.doc

 

Условия за кандидатстване с проектни предложения

Условия за кандидатстване

Документи за информация

 • Приложение А - Примерни указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване
 • Приложение Б1 - Пример за изчисляване вътрешната норма на възвращаемост по процедурата
 • Приложение В - Експертно становище по доклад от енергиен одит
 • Приложение 3 - Образец Количествено-стойностна сметка
 • Приложение Й - Критерии и методология за оценка на проектните предложения
 • Приложение Н - Приложение I към Директива 2003/87/ЕО
 • Приложение С - Приложение I към Договора за създаване на европейската общност
 • Приложение У - Класификатор на икономическите дейности /КИД - 2008/
 • Приложение Ф - Списък с регионите за планиране и областите, попадащи в тях
 • Приложение Х - Използвани съкращения и основни дефиниции
 • Приложение Ч - Агрегирана номенклатура на икономическите дейности А-3, утвърдена със Заповед № РД .07-00-130/30.03.2012 г. на Председателя на НСИ
 • Приложение Ш - ДНФ № 3/23.12.2016 на Министерство на финансите относно третиране на ДДС
 • Приложение Щ - Справка за обобщените параметри на кандидата и предприятията, с които кандидатът сформира "голямо предприятие", "едно и също" предприятие и/или "група“

Документи за попълване

 • Приложение Б - Енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
 • Приложение Г - Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение
 • Приложение Д - Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС 162/2016
 • Приложение Е - Декларация за държавни/минимални помощи
 • Приложение Е1 - Таблица 1 за получена държавна/минимална помощ
 • Приложение Е2 - Сбор от получена държавна/минимална помощ
 • Приложение Ж - Справка-декларация относно активите, свързани с дейността, която се модернизира
 • Приложение Ж1 - Указания за попълване на Справка-декларация относно активите, свързани с дейността, която се модернизира
 • Приложение З - Образец на количествено-стойностна сметка