КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:30 часа на 28.04.2017 г.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.

Пакет документи за Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Описание на процедурата

Условия за изпълнение

  • Условия за изпълнение
  • Приложение Ж1 - Декларация за солидарна отговорност 
  • Приложение Й - Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО по служебен път
  • Приложение К - Административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
  • Приложение Л - Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
  • Приложение М - Декларация за нередности
  • Приложение Н - Образец на одиторски доклад
  • Приложение П - Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020
  • Приложение Р - Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020
  • Приложение Ц - Декларация за участие в проектно предложение

 

Условия за кандидатстване с проектни предложения 

Условия за кандидатстване

Документи за информация

  • Приложение А - Примерни указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване
  • Приложение Б - Методология за категоризиране на клъстери
  • Приложение Б1 - Заявление за категоризиране на клъстер
  • Приложение Б2 - Становище за категория клъстер
  • Приложение Б3 - Контролен лист от проведено интервю
  • Приложение И - Критерии и методология за оценка на проектните предложения
  • Приложение С - Приложение I към Договора за създаване на европейската общност
  • Приложение Т - Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
  • Приложение У - Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008/
  • Приложение Ф - Списък с регионите за планиране и областите, попадащи в тях
  • Приложение Х - Използвани съкращения и основни дефиниции

Документи за попълване

  • Приложение В - Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА
  • Приложение Г - Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение
  • Приложение Д - Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл.7 от ПМС 162/2016 г.
  • Приложение Е - Декларация за държавни/минимални помощи
  • Приложение Е1 - Таблица 1 за получена държавна/минимална помощ
  • Приложение Е2 - Сбор от получена държавна/минимална помощ
  • Приложение Ж - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия
  • Приложение Ж1 - Справка за обобщените параметри на предприятието
  • Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4
  • Приложение З - Справка-декларация относно активите
  • Приложение З1 - Указания за попълване